PRISER:

Tilbud/prisoverslag accepteres skriftlig, herunder bekræftelse pr. mail. Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato, og alle priser er eksklusiv moms og ekstra ydelser. Ekstra ydelser kan f.eks. være: Udover bestilling af en pakke, bliver der efterfølgende behov for tilkøb af ekstra, såsom lyddesign, underteksttekst m.m. til videoproduktionen. Dette vil blive pålagt den endelige slutfaktura. Alle ekstra ydelser der tilbydes af NBGROUP kan til enhver tid findes på www.nbgroup.dk/tjenester 
Uforudsete hændelser er ikke inkluderet i tilbuddet. Hvis de indtræder, orienteres kunden snarest muligt. 
Hvis ikke andet er aftalt er tilbuddet inkl. 2 gratis korrektur med rettelser af evt. fejl. efterfølgende korrektur afregnes efter aftalt pris i tilsendt tilbud. Korrekturrespons bør holdes så tæt på oprindelig aftale som muligt, for at undgå kvalitetsmæssige kompromisser. Er der behov for at fravige drastisk fra aftalte drejebog, vil dette kunne pålægges ekstra omkostninger. Er der på produktionsdagen ikke mulighed for at optage nogle af de ønskede klip vil der som udgangspunkt ikke blive afsat ekstra tid til dette. Hvis vejret ikke tillader droneoptagelser, vil disse undlades, og der vil ikke faktureres derfor. Er det et krav at disse medtages, kan der pålægges ekstra omkostninger til transport, tid m.v.
Ved overskridelse af tidsplan eller ved ændringer modtaget efter igangsætning af post-produktion (efter redigering) som skyldes forhold hos kunden, er NBGROUP berettiget til at fakturere for ekstraomkostninger.

LEVERING:

Medmindre andet er aftalt, leveres afsluttede projekter via cloudløsning. Materiale vil være tilgængelig på denne løsning i 30 dage, medmindre andet er aftalt. Det er derfor kundens ansvar at få materialet hentet ned inden denne tidsfrist udløber. Derefter vil materialet blive arkiveret under afsluttede projekter. For at få disse hentet ned igen, vil der pålægges et gebyr. Ved kundens overskridelse af aftalte deadlines for levering af materialer eller øvrige oplysninger ophører NBGROUP ansvar for levering til tiden. NBGROUP vil derefter bestræbe sig på at indhente evt. forsinkelser.

BETALING:

Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato. En ordre kan faktureres i en, to eller flere rater. Evt. forudbetaling eller fakturering i rater, vil være forud aftalt og dermed også fremgå af tilbuddet. NBGROUP fakturerer projekter, når de er leveret til kunden eller efter aftale. Ved forsinket betaling kan der forekomme gebyr. Mener kunden, at der skulle forekomme fejl i en faktura, reklameres der straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt over for NBGROUP. Kunden kan maksimalt tilbageholde betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

RETTIGHEDER KUNDEN:

Kunden får alle rettigheder af det færdige projekt, der er krævet for at kunne bruge det. Der forekommer ingen begrænsninger i forhold til tid og geografi. Eksternt indhentet materiale som voiceover, royalty-free musik el.lign. vil der foreligge specifikke retningslinjer for brug. Det skal dog gøres opmærksomt, at overdragelse til tredjepart ikke er tilladt, medmindre andet er aftalt. NBGROUP skal i sådanne overdragelser informeres, og godkende denne. Det er ikke tilladt at redigere i leveret materiale. Skal der laves ændringer, skal NBGROUP gøre dette. Kunden kan få udleveret af NBGROUP godkendt råmateriale, men uden tilladelse, eller frikøb af materiale, ligger alle rettigheder til dette materiale hos NBGROUP, og eventuelle brud på dette vil faktureres.

RETTIGHEDER NBGROUP:

Under og efter samarbejdet har NBGROUP ret til, som led i markedsføring, at bruge materialer som NBGROUP har udviklet eller været med til at udvikle(tredjepart), til kunden. Er materialet fortrolig og må ikke bruges er det kundens ansvar at gøre opmærksom på evt. tavshedspligt ift. forretningshemmeligheder. NBGROUP vil selvfølgelig agere efter sund fornuft, hvilket vil sige at hvis der laves projekter for kunder, hvor NBGROUP er bevidst om der er tale om produktnyheder, som ikke er på markedet endnu, vil NBGROUP ikke bruge materialerne før en officiel lancering.

BACKUP/OPBEVARING:

NBGROUP forpligter sig ikke til at opbevare materiale. Dog vil det være muligt, efter aftale, at få opbevaret materialet i en given periode. Materialet ligger som udgangspunkt i NBGROUPS besiddelse i 6 måneder fra endt opgave. Skal dette opbevares længere, faktureres der kvartalsvis derfor. NBGROUP vil i så fald gemme materialet lokalt og online, hvorfor priser kan variere ift. den krævede datamængde.

ANSVAR FOR PROJEKTET:

Efter kundens korrektur og godkendelse af materialet, står kunden inde for at projektet er korrekt leveret. Det er kundens ansvar, at relevant lovgivning og branchekutymer overholdes. NBGROUP erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader af godkendte leverancer. Et evt. erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb for det pågældende projekt, ansvaret angår.

AFLYSNING AF PROJEKTET:

Aflyser kunden et projekt, dvs. inden optagedagen(e), kan der forekomme efter betaling, som vil ske efter følgende priser.

  • Aflyses projektet på dagen: 75 % vederlag
  • Aflyses projektet op til 1 uge inden projektet: 50% vederlag
  • Aflyses projektet mere end 1 uge før projektet: ingen vederlag

BRUG AF EKSTERNE PARTNERE:

NBGROUP kan inddrage andre videografer/fotografer til særlige opgaver, hvis det giver mening på den enkelte opgave. Bliver der brugt eksterne video/fotografer vil det fremgå af tilbuddet.

FORCE MAJEURE:

Hvis Force Majeure hænder, bortfalder ansvaret for opfyldelsen af NBGROUP forpligtelser, såfremt NBGROUP og/eller kunden ikke har kontrol over sådanne ekstraordinære omstændigheder eller med rimelighed kunne eller burde have forudset. Påberåbelse af Force Majeure skal ske skriftligt og uden ugrundet ophold, endvidere skal meddelelsen indeholde årsag, det forventede omfang og den forventede varighed af den manglende evne til at opfylde dennes forpligtelser.